1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Helleenit Ry ja kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää kreikkalaista kulttuuria ja perinnettä Suomessa, edesauttaa jäsentemme sosiaalista kanssakäymistä, tuoda esiin kulttuuriamme ja perinteitämme Suomessa sekä kreikan kielen opiskelun edistäminen.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi järjestetään kulttuuri- ja huvitilaisuuksia, näyttelyjä, luentoja, retkiä sekä muitta vastaavia toimintoja.

Toiminnan mahdollistamiseksi yhdistys:

 • voi vastaanottaa lahjoituksia ja taloudellista tukea.
 • voi hankkia omaisuutta noudattaen yhdistyslain periaatteita sekä Suomen lakeja.

3. Jäsenet

Jäseneksi voi tulla jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy tavoitteemme ja perustamiskirjamme sisällön. Jäseneksi pääsee hakemuksen perusteella ja edellyttää johtokunnan hyväksymisen.

4. Kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäsenyyden saavuttamiseksi ehdottomana edellytyksenä on pyyteetön yhdistyksen toiminnan tukeminen. Kunniajäsenyydestä päättää johtokunta vuosikokouksessa tehtyjen ehdotusten perusteella. Vuosikokouksessa päätetään ehdokkuudesta kunniajäseneksi äänestämällä.

5. Eroaminen ja erottaminen yhdistyksestä

Kukin jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. Ilmoitus merkitään kokouksen pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei täytä velvollisuuksiaan jäsenenä, ei noudata yhdistyksen periaatteita tai muulla tavalla tuottaa vahinkoa yhdistykselle tai sen jäsenille.

6. Jäseneksi liittyminen

Jäsenet suorittavat vuosittaisena jäsenmaksuna summan, joka päätetään vuosikokouksessa. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7. Johtokunta

Yhdistystä johtaa viisijäseninen johtokunta, joka valitaan vuosikokouksessa. Vuosikokous valitsee myös kaksi varajäsentä sekä kaksi tilintarkastajaa kullekin tilikaudelle.

Äänioikeus valita tai tulla valituksi kokouksissa on yhdistyksen jäsenillä ja kunnianjäsenillä. Kullakin jäsenellä on oikeus valita korkeintaan 3 ehdokasta.

Viisijäsenisen johtokunnan on valitsemisensa jälkeen viikon sisällä järjestäydyttävä johtokunnaksi. Johtokuntaan valittujen toimintakausi on kaksi vuotta. Johtokunta valitsee keskuudestaan: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja yhden jäsenen.

Puheenjohtaja kutsuu koolle johtokunnan sen muodostamisen jälkeen. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään sen 3 jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään enemmistön äänin.

8. Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen virallisten asiakirjojen allekirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai valtuutetulla jäsenellä (sihteeri tai rahastonhoitaja).

Johtokunnan kokousten pöytäkirjoihin kirjoittavat alle paikalla olleet johtokunnan jäsenet.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.

Yhdistys pitää yllä kirjanpitoa toiminnan tuloista ja menoista sekä luovuttaa tilinpäätöksen valituille tilintarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tarkastajat palauttavat tarkastuksen jälkeen tilinpäätöksen johtokunnalle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Vuosikokous

Vuosikokous pidetään vuosittain tammi- toukokuun välisenä aikana.

Ylimääräisen kokouksen voi johtokunta kutsua koolle harkintansa mukaan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tai jos sitä pyytävät vähintään 1/10 osaa äänioikeutetuista jäsenistöstä. Ylimääräinen kokous pidetään viimeistään 30 päivän sisällä kirjallisen ilmoituksen jälkeen.

Yhdistyksen jäsenillä on vaaleissa kullakin yksi ääni käytettävänään.

Vuosikokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut 50% + 1 ääni.

11. Kokouskutsu

Kokouskutsu jäsenille on johtokunnan lähettämä kirjallinen ilmoitus tai sähköposti viimeistään 7 päivää ennen kokousajankohtaa.

12. Vuosikokouksen työjärjestys on seuraava:

 • kokouksen avaus
 • puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta.
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • tilintarkastuskertomuksen esittely
 • tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
 • seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen, budjetin laatiminen sekä jäsenmaksun vahvistaminen
 • tilintarkastajien valinta (1 varsinainen ja 1 varantilitarkastaja)
 • johtokunnan valitseminen
 • keskustelu kokouksen muista asialistalla olevista asioista

Jäsenet, jotka haluavat tuoda asioita vuosikokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava siitä johtokunnalle kirjallinen pyyntö, jotta asia voidaan ottaa asialistalle ja ilmoittaa käsiteltävistä asioista kokouskutsussa.

13. Perustamiskirjan muutos ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muutoksesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa enemmistöäänin ja päätös muutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta kirjataan pöytäkirjaan.

Purkamistilanteessa yhdistyksen varat ja tulonlähteet suunnataan yhdistyksen tarkoituksen hyväksi viimeisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla, sen jälkeen, kun päätös purkamisesta on vuosikokouksessa tehty.