1. Επωνυμία και έδρα
Το όνομα του Συνδέσμου είναι ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ (Σ.Ε.Φ.) και έδρα του το Ελσίνκι της Φινλανδίας.

2. Σκοπός, μέσα και δραστηριότητες
Σκοπός του Συνδέσμου μας είναι η προώθηση της ελληνικής κουλτούρας και παράδοσης στη Φινλανδία, η προαγωγή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των Μελών μας, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων του τόπου μας στη Φινλανδία, καθώς και η προώθηση της σπουδής των ελληνικών γραμμάτων. Για να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί ο Σύνδεσμος διοργανώνει πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, διαλέξεις, εκδρομές και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ο Σύνδεσμος:• μπορεί να δεχθεί δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις.• μπορεί να έχει κινητή και ακίνητη περιουσία υπακούοντας στις αρχές του Καταστατικού και τους Νόμους της Φινλανδίας.

3. Μέλη
Μέλος μπορεί να γίνει καθένας και καθεμιά ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω που αποδέχεται τους σκοπούς και το Καταστατικό του Συνδέσμου. Η απόκτηση της ιδιότητας Μέλους γίνεται με αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης και αποδοχή της από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

4. Επίτιμα μέλη
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του Επίτιμου Μέλους είναι η ανιδιοτελής προσφορά στις δράσεις του Συνδέσμου. Η σχετική επιλογή γίνεται από το Δ.Σ. βάσει προτάσεων που διατυπώνονται στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), η οποία εν τέλει αποφασίζει με ψηφοφορία για το υποψήφιο Επίτιμο Μέλος.

5. Παραίτηση και διαγραφή μέλους
Κάθε Μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύνδεσμο με έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο ή και με δήλωσή του στην Γενική Συνέλευση. Η δήλωση σημειώνεται στα πρακτικά της Γ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει Μέλος του Συνδέσμου, το οποίο δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως Μέλος, δεν τηρεί τις αρχές του Καταστατικού ή με οποιοδήποτε τρόπο προσβάλλει ή ζημιώνει το Σύνδεσμο ή τα Μέλη του.

6. Συνδρομή μελών
Τα Μέλη καταβάλλουν ετήσια τακτική συνδρομή, η οποία καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα Επίτιμα Μέλη δεν έχουν υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.

7. Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Σύνδεσμος διοικείται από πενταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση. Η Γ.Σ. εκλέγει επίσης δύο αναπληρωματικά μέλη και δύο Οικονομικούς Ελεγκτές για τα πεπραγμένα κάθε Οικονομικού Έτους. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα Μέλη και τα Επίτιμα Μέλη του Συνδέσμου. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα επιλογής έως και τριών υποψηφίων. Το πενταμελές Συμβούλιο εντός μίας εβδομάδας μετά την εκλογή του υποχρεούται να συγκροτηθεί σε σώμα. Η θητεία των εκλεγμένων στο Δ.Σ. είναι διετής. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν μεταξύ τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και ένα Μέλος. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση μετά από τη διαμόρφωσή του. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις, όταν τουλάχιστον τρία Μέλη του είναι παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία.

8. Δικαίωμα υπογραφής
Τα επίσημα έγγραφα του Συνδέσμου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή άλλο αρμόδιο Μέλος (Γραμματέα ή Ταμία). Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. υπογράφονται από τα παρόντα στις συνεδριάσεις Μέλη.

9. Οικονομικό έτος και οικονομικός έλεγχος
Το Οικονομικό Έτος ορίζεται από 01.01 έως 31.12. Ο Σύνδεσμος διατηρεί λογιστικό βιβλίο εσόδων-εξόδων και παραδίδει τον ετήσιο απολογισμό στους εκλεγμένους Οικονομικούς Ελεγκτές τρεις βδομάδες πριν τη Γ.Σ. Οι Ελεγκτές παραδίδουν με το πέρας του ελέγχου το έγγραφο πόρισμά τους στο Δ.Σ. δύο εβδομάδες πριν τη Γενική Συνέλευση.

10. Γενική Συνέλευση
Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε χρόνο μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλεί το Δ.Σ. όταν κατά την κρίση του συντρέχει λόγος ή όταν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Συνδέσμου ή το ζητήσει εγγράφως τουλάχιστον το 1/10 των Μελών του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η έκτακτη Γ.Σ. πραγματοποιείται το αργότερο 30 ημέρες μετά την έγγραφη αίτηση. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου στις συνελεύσεις του Συνδέσμου. Οι αποφάσεις στη Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία 50% συν 1 ψήφο.

11. Πρόσκληση σε Συνέλευση
Η πρόσκληση σε Συνέλευση προς τα Μέλη γίνεται από το Δ.Σ. με γραπτή ανακοίνωση ή ηλεμήνυμα που αποστέλλεται τουλάχιστον επτά μέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της.

12. Εργασίες της Γενικής Συνέλευσης:
• Έναρξη της Συνέλευσης.
• Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης, καθώς και δύο Ελεγκτών των πρακτικών και διμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
• Διαπίστευση τη νομιμότητας της Συνέλευσης και της εγκυρότητας των αποφάσεων.
• Έγκριση της σειράς των εργασιών της Συνέλευσης.
• Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού και του πορίσματος των Ελεγκτών.
• Αποδοχή του οικονομικού απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
• Έγκριση του προγράμματος δραστηριοτήτων και του προϋπολογισμού του Συνδέσμου για το επόμενο έτος και απόφαση για τη συνδρομή των Μελών.
• Εκλογή των νέων Οικονομικών Ελεγκτών (ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού)
• Εκλογή νέου Δ.Σ.
• Συζήτηση επί των λοιπών θεμάτων που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.
Τα Μέλη που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση στη Γ.Σ., πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση στο Δ.Σ., ώστε αυτά να συμπεριληφθούν στην Ημερήσια Διάταξη και στην πρόσκληση σε Γ.Σ.

13. Αλλαγή Καταστατικού και διάλυση του Συνδέσμου
Οι αποφάσεις για την αλλαγή άρθρων του Καταστατικού και για τη διάλυση του Συνδέσμου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Η απόφαση για αλλαγές στο Καταστατικό ή διάλυση του Συνδέσμου καταγράφεται στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου, οι πόροι και η περιουσία του διοχετεύονται υπέρ των σκοπών του Συνδέσμου και με τρόπο που επακριβώς θα ορίζεται από την τελευταία Γ.Σ. που έλαβε την απόφαση διάλυσης.